Sekcja „Reklamacje i Zwroty” jest fragmentem Regulaminu sklepu.abmicro.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 

 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 Dni kalendarzowych:
 1. w przypadku kupna jednego Produktu -  od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu;
 2. w przypadku zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;
 3. w przypadku zakupu Produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
 4. w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.
 1. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadkach opisanych przepisami prawa, przede wszystkim:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego Sprzedawcy w dowolny sposób. Kupujący może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu.
 2. Sprzedawca zwraca się z prośbą o zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączoną instrukcją obsługi.
 3. Z powodów technicznych i organizacyjnych oświadczenie zgłoszone przez Formularz odstąpienia od Umowy na stronie Sklepu będzie rozpatrywane szybciej.
 4. Kupujący, odstępując od Umowy zawartej na odległość, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 Dni kalendarzowych od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: ul. Poleczki 23 bud. F, 02-822 Warszawa.
 5. Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanego Produktu Dowodu zakupu lub jego kopii.
 6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty wysyłki Produktu przez kuriera).
 7. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący może skorzystać z Produktu zakupionego na odległość, tylko w taki sposób w jaki można to zrobić w sklepie stacjonarnym, nie może natomiast takiego Produktu używać. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku wyrządzenia szkody, polegającej na zmniejszeniu wartości Produktu, będącej wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca wystawi notę obciążającą na Kupującego, co będzie skutkowało pomniejszeniem wartości zwrotu płatności o wartość szkody lub wezwie Kupującego do pokrycia wartości szkody.
 8. W przypadku odstąpienia od  Umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do Kupującego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 Dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. W przypadku płatności przy użyciu metod płatności elektronicznej konieczne jest podanie przez Kupującego numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy i wysłania Produktu na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem Sprzedawca obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przesyłki.
 12. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących Konsumentami.

 

REKLAMACJE

REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem, obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez kuriera, tj. niezaczekania do momentu sprawdzenia przesyłki, Kupujący ma obowiązek w dniu jej odebrania zgłosić szkodę firmie przewozowej obsługującej dostawę.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta właściwego dla firmy przewozowej obsługującej dostawę.
 3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem 22 5451520.
 5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@abmicro.pl
 6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kurierów firm przewozowych, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
 8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres Sprzedawcy ul. Poleczki 23 bud. F, 02-822 Warszawa.
 9. Postanowienia ustępów 1 – 8 nie mają zastosowania do Kupujących będących Konsumentami. W przypadku tych osób Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNEJ

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu  Formularz reklamacyjny, a także Formularz reklamacyjny w formacie pliku tekstowego. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego Formularza reklamacyjnego lub przesłanie wypełnionego Formularza reklamacyjnego, do Sprzedawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@abmicro.pl. Z powodów technicznych i organizacyjnych reklamacja zgłoszona przez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu będzie rozpatrywana szybciej.
 3. Kupujący nie musi korzystać z formularzy przygotowanych przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamowanego Produktu Kupujący proszony jest o dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na koszt Sprzedawcy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki Dowodu zakupu oraz informacji o numerze zamówienia i adresie e-mail Kupującego w celu ułatwienia rozpatrywania reklamacji.
 6. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres Sprzedawcy ul. Poleczki 23 bud. F, 02-822 Warszawa.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 Dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących niebędących Konsumentami zostaje całkowicie wyłączona.

 

Załącznik 1 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Załącznik 2 - FORMULARZ REKLAMACYJNY

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło